AGJENCIA REPUBLIKE PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej::

634,688.00

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 544,363.00 RSD

Të tjerë: 90,325.00 RSD