Web faqja sakushtonkosova.info tregon se sa para është shpenzuar nga buxheti e Republikës së Serbisë për Kosovë nga qershori 10. qershori të vitit 1999. deri sot.

Qendra për poitikë praktike ka dëshirë ta kontribuojë shpenzimin më transparent dhe më e përgjegjshëm të fondeve të buxhetit, dhe ta ndikojë në krijimin e sistemit të qartë për financimin e institucioneve në Kosovë dhe integrimin e komunitetit Serb në sistemin e Kosovës.

LAJMET

  NDËRMARRJET PUBLIKE

  kanë shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

  47.746.507.012,52

  RSD

  Korporata Energjetike e Serbisë

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  39,088,840,857.00 RSD

   

  më detaje...

  Elektro Serbia

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  4,690,750.46 RSD

   

  më detaje...

  KES Juglindje

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  122,121,865.00 RSD

   

  më detaje...

  KES Hidrocentrali i Gjerdapit

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  4,461,247.54 RSD

   

  më detaje...

  Section

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  2,204,340.27 RSD

   

  më detaje...

  Ndërmarrja Publike për Menaxhimin e Pyjeve

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  361,194,699.85 RSD

   

  më detaje...

  Ndërmarrja Publike për menaxhimin e Ujrave

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  8,670,000.00 RSD

   

  më detaje...

  Agjencia e Lajmeve Tanjug

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  5,088,970.49 RSD

   

  më detaje...

  Fletorja Zyrtare

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  1,113,159.05 RSD

   

  më detaje...

  Ndërmarrja Publike Rrugët e Serbisë

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  4,932,903,933.77 RSD

   

  më detaje...

  Ndërmarrja Publike Posta e Serbisë

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  4,140,013,856.56 RSD

   

  më detaje...

  NP Qendrat e skijimit të Serbisë

  nga viti 2009. deri në vitin 2015.

  506,717,507.52 RSD

   

  më detaje...

  Enti i librave mësimore

  nga viti 2010. deri në vitin 2015.

  11,399,026.57 RSD

   

  më detaje...

  NP Parku Kombëtar Shara

  nga viti 2012. deri në vitin 2015.

  150,667,570.98 RSD

   

  më detaje...

  NMP Hulumtim dhe Zhvillim

  gjatë vitit 2013.

  2,547,561.19 RSD

   

  më detaje...

  MINISTRITË

  kanë shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

  58.316.549.828,27

  RSD

  Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave, për Administratën Publike dhe Pushtetin Lokal

  nga viti 2010. deri në vitin 2011.

  2,936,720.64 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Religjionit dhe Diasporës

  nga viti 2005. deri në vitin 2011. godine

  473,050,372.55 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik

  nga viti 1999. deri në vitin 2015.

  34,415,669,818.56 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Bujqësisë, Tregtisë, Pylltarisë dhe Administrimit e Ujrave

  nga viti 1999. deri në vitin 2015.

  1,174,252,325.21 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  120,363,725.39 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Ndërtimtarisë , Transportit dhe Infrastrukturës

  nga viti 2010. deri në vitin 2015.

  11,304,435.80 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Energjisë dhe Minerave

  nga viti 2011. deri në vitin 2015.

  12,801,598.26 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e shëndetësisë

  nga viti 2003. deri në vitin 2015.

  431,717,796.91 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Rinisë dhe Sportit

  nga viti 2002. deri në vitin 2015.

  139,920,144.54 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Punëve të Brendshme

  nga viti 2002. deri në vitin 2014.

  11,726,894,590.67 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Drejtësisë

  nga viti 2013. deri në vitin 2015.

  752,428,664.41 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Administratës Publike dhe Pushtetit Lokal

  nga viti 2002. deri në vitin 2014.

  11,383,910.18 RSD

   

  më detaje...

  Ministria për punë, punësim, veteranë dhe çështjet sociale

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  9,142,039,350.85 RSD

   

  më detaje...

  Ministria e Kulturës dhe Informimit

  nga viti 2009. deri në vitin 2015.

  722,514,164.00 RSD

   

  më detaje...

  SHPENZIMET E TJERA

  kanë shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

  78.354.048.269,68

  RSD

  +

  372.570.000,00

  EURO

  në emër të borxhit publik të Serbisë për teritorin e Kosovës dhe Metohisë

  Agjencia për Regjistrim Ekonomik

  nga viti 2007. deri në  vitin 2015.

  21,908,634.29 RSD

   

  më detaje...

  Agjencia Republike për Planifikim Hapësinor

  gjatë vitit 2010.

  634,688.00 RSD

   

  më detaje...

  Agjencia Kombëtare për Zhvillim Rajonal

  nga viti 2008. deri në vitin 2010.

  1,630,000.00 RSD

   

  më detaje...

  Enti Republik i Statistikave

  nga viti 2012. deri në vitin 2015.

  17,143,658.12 RSD

   

  më detaje...

  Instituti Hidrometeorologjik

  nga viti 2010. deri në vitin 2014.

  8,634,328.14 RSD

   

  më detaje...

  Enti Republik i Gjeodezisë

  nga viti 2013. deri në vitin 2015.

  213,865,558.04 RSD

   

  më detaje...

  Drejtoria Republike e Ujrave

  nga viti 2007. deri në vitin 2015.

  23,754,310.56 RSD

   

  më detaje...

  Drejtoria Republike për Rezervat e Mallrave

  nga viti 2010. deri në vitin 2014.

  1,515,579.26 RSD

   

  më detaje...

  Drejtoria për Administratë Elektronike

  nga viti 2013. deri në vitin 2015. godine

  4,070,000.00 RSD

   

  më detaje...

  Fondi Republik për Sigurim Pensional dhe Invalidor

  nga viti 1999. deri në vitin 2015.

  37,507,483,368.83 RSD

   

  më detaje..

  Enti Republik për Sigurim Shëndetësor

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  37,708,594,451.18 RSD

   

  më detaje...

  Komisariati për Refugjatë

  nga viti 2013. deri në vitin 2015.

  459,214,500.50 RSD

   

  më detaje...

  Shërbimi Kombëtar për Punësim

  nga viti 1999. deri në vitin 2014.

  517,284,567.54 RSD

   

  më detaje...

  Administrata Doganore

  nga viti 2013. deri në vitin 2015.

  436,425,228.68 RSD

   

  më detaje...

  Administrata Tatimore

  nga viti 2003. deri në vitin 2010.

  2,131,710,301.90 RSD

   

  më detaje...

  Administrata për Ekzekutim i Sanksioneve Penale

  nga viti 2010. deri në vitin 2015.

  203,206,727.50 RSD

   

  më detaje...

  Administrata për Veterinari

  nga viti 2010. deri në vitin 2015.

  17,655,937.27 RSD

   

  më detaje...

  Administrata për Mbrojtje të Bimëve

  nga viti 2012. deri në vitin 2015.

  15,668,491.19 RSD

   

  më detaje...

  Administrata për Pylltari

  nga viti 2010. deri në vitin 2011.

  9,875,039.00 RSD

   

  më detaje...

  Inspektorati i Administratës

  nga viti 2013. deri në vitin 2014.

  2,530,188.31 RSD

   

  më detaje...

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  nga viti 2004. deri në vitin 2009.

  135,179,732.21 RSD

   

  më detaje...

  Borxhi Publik i Republikës së Serbisë

  nga viti 2002. deri në vitin 2010.

  372,570,000.00 EVRA

   

  më detaje...