PËR FAQEN

Përkrahje ndryshimit të politikës shtetërore të Serbisë ndaj Kosovës dhe formulimit të strategjisë së re për zgjidhjen e çështjes së marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës.

Strategjia e ardshme të shtetit e Serbisë duhet t’ia bazohet në interesat e qytëtarëve dhe në kërkesat e jetës së përditshme. Politika e mëparshme e kishte për fokusin territorin, çështjet juridike-ndërkombëtare dhe politikën e lartë. Prapa skenave të politikës së lartë qëndrojnë problemet e përditshme me të cilat qytëtarët përballohen edhe në Serbi edhe në Kosovë. Liria e lëvizjes është kufizuar, komunikimi, transporti, tregti, shkëmbimi kulturor dhe shkencor janë të vështirësuar. Është e pamundur nostrifikimi i diplomës, nuk ka marrëveshje për shmangien e tatimit të dyfishtë, nuk funksionon CEFTA si zona e tregtisë së lirë.  Të gjithë këto janë problemet të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në jetën dhe standardin e qytëtarëve. Kjo web faqe sakushtonkosova.info është rezultati i punës së hulumtuesit të Qendrës për politikën praktike (QPP). Në faqen ndodhet edhe informacionet dhe dokumentet për shpenzimin e parave të kontribuesve tatimore në Serbi për Kosovë. QPP do të përditoësojë faqën rregullisht dhe të publikojë të gjitha informacionet dhe dokumentet të reja që hulumtuesit tanë marrin ose me ndihmën tuaj.

 

Faqja kad dy qëllime:

1. Vetëm një nga treguesit ç’ka është fshehur nën parollën “e sovranitetit dhe të integritetit territorial”
2. Rritje e transparencës së shpenzimit të mjeteve buxhetore

Ndarjet e Serbisë për Kosovë në vetvetë nuk duhet të jenë e diskutueshme nëse shkojnë nëpër rrymat legale dhe nëse qytëtarëve janë në disponim të dhënat të qarta dhe e saktë për qëllim, mënyrën e shpenzimit dhe razultatave, të cilat realizohen me këto para. Ndarjet buxhetore për Kosovë përmbajnë edhe dimenzionin e vet njerëzor – ndihma njerëzve të cilat janë në buzë (ose nën buzë) të varfërisë, dhënje për rindërtimin e shtëpive të rrënuara dhe objekteve të tjera, donacionet institucioneve shëndetësore, shkollave dhe institucioneve sociale. Megjithathë, shpenzimet e shumta janë fshehur, ndodhet në artikuj e buxhetit të emërtimit abstrakt dhe nuk dihet cila është arsyeja e saktë për ndarjet e tilla. Problemi i madh përfaqëson edhe kontrolli i shpenzimeve të parave. Në Kosovë funksionojnë organet tatimore ose ndonjë tjetër organ të Republikës së Serbisë. Nuk ka inspektim, nuk paraqiten llogaritë përfundimtare, as edhe raportet për realizimin e projektit. Situata e tillë rrënon seriozisht sundimin e të drejtave në Serbi dhe rrit në mënyre drastike mundësi për korrupsion dhe format të tjera e krimit. Rritja e transparencës së shpenzimit të parave buxhetore përfaqëson hapin e parë për realizimin e kontrollit të plotë të qytëtarëve të Serbisë mbi shpenzimin e parave të tyre.