MINISTRIA E BUJQËSISË, TREGTISË, PYLLTARISË DHE ADMINISTRIMIT E UJRAVE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

1,174,252,325.21

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit e Ujrave – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 102,728,747.08 RSD

Të tjerë: 515.00 RSD

Të tjerë: 36,154.48 RSD

Të tjerë: 23,159.50 RSD

Të tjerë: 26,500.00 RSD

Të tjerë: 28,550.00 RSD

Të tjerë: 65,800.00 RSD

Të tjerë: 8,250.00 RSD

Të tjerë: 73,000.00 RSD

Të tjerë: 2,745,623.00 RSD

Të tjerë: 5,148,572.00 RSD

Të tjerë: 4,701,353.19 RSD

Pagat: 13,003,217.27

Të tjerë: 0.00 RSD

Pagat: 2,206,938.63

*nga 1.1. deri në vitin 10.3.2011.

Ministria e Tregtisë dhe Shërbimeve – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 3,949,470.19 RSD

Pagat: 51,865,241.30 RSD

Të tjerë: 1,347,220.00 RSD

Pagat: 24,235,706.79 RSD

Pagat: 29,794,863.87 RSD

Pagat: 31,160,974.41 RSD

Të tjerë: 1,965,699.72 RSD

Pagat: 24,185,717.00 RSD

Të tjerë: 112,441.88 RSD

Pagat: 13,589,505.02 RSD

Të tjerë: 284,640.00 RSD

Pagat: 3,938,967.46

*nga 1.1. deri në vitin 10.3.2011.

Ministria e Bujqësisë, Tregtisë, Pylltarisë dhe Administrimit e Ujrave – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 20,926,482.79 RSD

Të tjerë: 441,571,650.64 RSD

nga 11.3. deri në vitin 31.12.2011.

Pagat: 12,788,344.00 RSD

Të tjerë: 0.00 RSD

*Nga viti 11.3.2011 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit e Ujrave dhe Ministria e Tregtisë dhe Shërbimeve janë integruar në Ministrinë e Bujqësisë, Tregtisë, Pylltarisë dhe Administrimit e Ujrave

Ministria e Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikacionit – NDARJET NGA VITI:

Pagat: 13,332,714.83 RSD

Të tjerë: 334,758.36 RSD

Pagat: 13,405,019.74 RSD

Të tjerë: 226,491.14 RSD

Pagat: 12,155,958.00 RSD

Të tjerë: 0.00 RSD