FLETORJA ZYRTARE

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

1,113,159.05

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 36,360.00 RSD

Të tjerë: 924,757.00

Pagat dhe të tjerë: 150,042.05 RSD