FONDI REPUBLIK PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

37,507,483,368.83

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Numri i përdoruesve: 32,217

Shuma mesatare e të hollave e cila paguhet përdoruesve: 309,984,177.59 RSD

Shuma vjetore të të hollave: 3,719,810,131.08 RSD

Pagat: 49,702,280.41 RSD

Të tjerë: 3,056,319.53 RSD

Pagat: 56,415,851.07 RSD

Të tjerë: 3,272,671.88 RSD

Pagat: 69,505,513.00 RSD

Të tjerë: 3,403,117.66 RSD

Pagat: 52,438,575.29 RSD

Të tjerë: 2,830,234.20 RSD

Pagat: 65,384,749.26 RSD

Të tjerë: 3,372,745.73 RSD