ENTI REPUBLIK PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

ka shpenzuar sipas hulumtimit dhe të dhënave në disponim Qendrës për Politikën Praktike, nga qershori 10. të vitit 1999. deri sot nga buxheti e Republikës së Serbisë gjithsej:

37,708,594,451.18

RSD

DOKUMENTET BURIMORE:

NDARJET NGA VITI:

Pagat: 729,680,401.60 RSD

Të tjerë: 20,444,900.00 RSD

Pagat: 29,490,145,000.00 RSD

Të tjerë: 481,732,036.91 RSD

Të tjerë: 481,732,036.91 RSD

*janë dhënë të dhënat për nëntorin dhe dhjetorin e vitit 2011.

Pagat: 110,846,354.12 RSD

Të tjerë: 6,651,197,079.88 RSD

**në “të tjerë” janë përfshirë edhe shpenzimet në bazë të drejtës nga sigurimi social dhe shpenzimet për zbatimin e mbrojtjes shëndetësore